دانشگاه پیام نور استان قزوین
کد کاربر
رمز
 

 همکاران گرامی در صورت مواجه شدن با مشکلات در رابطه با كار با برنامه:

1.       جهت یافتن راه حل ،می توانيد به فیلم آموزشی این سیستم مراجعه نمائيد.

2.       مساله پيش آمده را از طريق"ارسال پيام" همين سيستم براي " راهبر سيستم" ارسال نمائيد .

      3.    راهنمای تنظیمات دستگاه کاربر

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.